การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลงรักวิถีไทย
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ หลงรัก…วิถีไทย
ประเภทที่ ๑ วิถีไทย ภาคเหนือ
ประเภทที่ ๒ วิถีไทย ภาคอีสาน
ประเภทที่ ๓ วิถีไทย ภาคกลางและตะวันออก
ประเภทที่ ๔ วิถีไทย ภาคใต้

รางวัล

ประเภทละ ๑๒ รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี
รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัลเงินสด รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท (รวม ๑๐ รางวัล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท)
พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กำหนดส่งภาพ
เริ่มโครงการประกวดภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (สิ้นสุดเวลา ๑๘.๐๐ น.)

วิธีการส่งภาพประกวด
๑.ส่งภาพผ่านระบบเว็บของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย  http://www.rpst.or.th/system/public
หรือ
๒.บรรจุไฟล์ภาพลงใน Flash Drive (ไม่รับการส่งภาพด้วยแผ่นซีดี หรือดีวีดี)
แล้วส่งด้วยตนเองที่สมาคม หรือทางไปรษณีย์

รายละเอียด http://discoverthainessphotocontest.tourismthailand.org