– ส่งไปรษณีย์ พัสดุ เป็นกล่องทุกชนิด และซองขนาด C5 ขึ้นไป ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายน 59 ที่ผ่านมานี้  สำหรับท่านที่มีธุระ ธุรกิจ หรืองานที่ต้องส่งของทางไปรษณีย์ อย่าลืมเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะครับ

ส่งems01

– เพื่อป้องกันการฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) และ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558)

– ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงหลักฐานประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ฝากส่งหรือผู้ฝากส่งแทน

ส่งems02

(แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ))