astro_photo_contest_2558

รางวัลเงินสด รวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และของรางวัลจากบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

 • ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี, เนบิวลา, กระจุกดาว
 • ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ การเกิดคอนจังชั่นของวัตถุในระบบสุริยะ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ การเกิดเฟสของดวงจันทร์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าฝ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง (หมายเหตุ : สามารถส่งภาพปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ถ่ายจากต่างประเทศได้)
 • ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
 • ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าฝ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง
 • ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า การเกิดรุ้งกินน้า ดวงอาทิตย์ทรงกลด หรือดวงจันทร์ทรงกลด

  รางวัล แต่ละประเภทจะได้รางวัล (มี 5 ประเภท)
  ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศจากฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รางวัลละ 15,000 บาท และของรางวัลจากบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
  ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 10,000 บาท
  ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 5,000 บาท
  ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 2,000 บาท

กติกา

 • ส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ หรือกล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง โดยสามารถส่งภาพถ่ายที่เก็บไว้ในอดีตเข้าประกวดได้
 • สามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดทุกประเภท โดยมีสิทธิ์ได้รับเฉพาะรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภทเท่านั้น
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กาหนดให้
 • ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนาภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ เขียนคาอธิบายเทคนิคการถ่ายภาพ และเทคนิคที่ใช้ประมวลภาพถ่าย (Image processing) ให้ครบถ้วน

วิธีการส่งภาพประกวด

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดให้ส่งภาพพร้อมใบสมัครตามแนบที่สถาบันฯกำหนด ใบสมัคร 1 ฉบับต่อ 1 ภาพถ่าย
 • ผู้ส่งภาพต้องล้างอัดภาพของตนเองในขนาดตั้งแต่ 12 x 8 นิ้ว ติดลงบนกระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ด และนำใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วติดลงด้านหลังฉากดังกล่าว
 • ผู้ส่งภาพพร้อมบันทึกไฟล์ดิจิตอล ชนิดไฟล์ .JPEG ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพ เพิ่มได้ ไม่จำกัด Pixel
 • ผู้ส่งภาพพิมพ์รายละเอียดภาพถ่ายตามในใบสมัคร แล้วบันทึกในรูปแบบ Microsoft word (ตามใบสมัครที่ดาวน์โหลด) ลงในแผ่น CD หรือ DVD
 • ผู้ส่งภาพแนบภาพถ่ายและ CD บรรจุในซองเอกสารและจัดส่งมาที่ “สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช เลขที่ 191 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50200” โดยวงเล็บมุมซองว่า โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจาปี 2558 “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ตามที่อยู่ข้างต้น

เปิดรับภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558

รายละเอียดและที่มา ในเว็บจะมีให้ดาวน์โหลดในสมัครด้วยนะครับ เป็นไฟล์ .doc  http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2169-astro-photo-contest-2558

 

ติดตามข่าวสารการ update
https://www.facebook.com/makemoneyschoolcom