ตัวอย่างนี้ เป็นการกรอกให้กับเว็บ fotolia นะครับ หาเงินจากภาพถ่าย เค้าก็จะมีให้กรอก ยืนยันตรงนี้ด้วย กรอก online ได้เลย

แบบ W-8BEN เป็น หนังสือรับรองสถานะของผู้รับประโยชน์ เพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย ประเทศสหรัฐอเมริกา และการรายงาน (บุคคลธรรมดา)

ข้อที่ต้องกรอก ปกติข้อที่ต้องก่อน ก่อนกรอกเค้าจะมี เครื่องหมาย * บอกอยู่แล้วนะครับ ว่าต้องกรอกช่องเหล่านี้ เว้นว่างไม่ได้

สำหรับข้อที่ต้องกรอก ที่เคยกรอกกัน แบบแต่ก่อน ปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมคือช่อง ตามหัวข้อเหล่านี้
1. ชื่อ
2. ประเทศที่คุณถือสัญชาติ
3. ที่อยู่
8. วันเดือนปีเกิด
9. แปลว่า ข้าพเจ้ารับรองว่าผู้รับประโยชน์ เป็นผู้มีที่อยู่ในประเทศ…………………… ตามความหมายของอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างสหรัฐและประเทศดังกล่าว
ช่องว่างก็ใส่ Thailand

more…